Aktualności

Pełnomocnicy Wspólników spółki Uzdrowisko Solec-Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju zapraszają do zgłaszania zainteresowania nabyciem Pakietu Aktywów.

Więcej

W dniu 8 października w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny”. Konferencja będzie poświęcona jakości zarządzania w administracji samorządowej, w tym zagadnieniom związanym z przywództwem i zarządzaniem kadrami w samorządzie terytorialnym, dobrym praktykom w zakresie ISO, CAF i PRI, jak również mierzeniu jakości usług oraz satysfakcji klientów jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej

Z dniem 1 października 2010 r. F5 Konsulting rozpocznie realizację projektu pt. „Zastrzyk wiedzy - szkolenia dla pracowników systemu ochrony zdrowia”, skierowanego do pracowników sektora ochrony zdrowia, w szczególności do pielęgniarek i położnych z województwa mazowieckiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet projektu to blisko 3 mln złotych.

Więcej

6 lipca 2010 r. firma F5 Konsulting rozpoczęła realizację usług w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania metody CAF 2006 w wybranych urzędach skarbowych w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Firma F5 Konsulting Sp. z o.o. 1 lipca 2010r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Planuj - wykonaj - sprawdź - działaj” - w ramach Priorytetu V Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego wartość wynosi 2.316.624,14 zł

Więcej

W publikacji poświęconej Najlepszym Praktykom PO KL 2009 w Wielkopolsce znalazła się obszerna informacja o wyróżnionym w konkursie Najlepszych Praktyk PO KL 2009, projekcie - "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości rozwoju pracowników zakładów opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim". O tym co wyróżniło projekt spośród innych opowiada w treści artykułu Wiceprezes Zarządu F5 Konsulting - Jolanta Jackowiak.

Więcej
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych