Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania w oparciu o kompetencje
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów motywowania i wynagradzania
Przejdź do strony: Zarządzanie talentami i projektowanie ścieżek karier

Badanie zaangażowania pracowników i klimatu organizacji

Masz wątpliwości, czy pracownicy reagują odpowiednio na wyzwania, jakie stoją przed organizacją? Zadajesz sobie pytanie, czy w razie potrzeby byliby gotowi do podjęcia dodatkowego wysiłku? Czy może przeciwnie – czujesz, że nie są związani z organizacją, poziom ich zaangażowania spada, a efekty ich pracy są coraz słabsze? 

Nasze podejście do generowania wartości

Zaangażowani i zadowoleni pracownicy lepiej ze sobą współpracują, komunikują się i wspierają innych, a także wykazują się naturalną innowacyjnością. Czują się związani z organizacją i działają na jej korzyść. To tylko jeden z wielu powodów, dla których warto systematycznie monitorować poziom zaangażowania pracowników i ich satysfakcję z pracy.

Podczas analizy zaangażowania pracowników i klimatu organizacji pomagamy poznać kluczowe dla organizacji czynniki budujące zaangażowanie i satysfakcję wśród pracowników, a także ich realny poziom występowania w organizacji. Na bazie otrzymanych wyników rekomendujemy najlepsze dla organizacji sposoby zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników

F5 Engagement & Satisfaction Program autorski program wspierający budowanie zaangażowania i satysfakcji pracowników  oferuje:

 • dostarczenie narzędzi do badania zaangażowania pracowników i klimatu organizacji
 • przygotowanie strategii komunikacji badania wśród pracowników
 • przeprowadzenie badania
 • analizę wyników badania
 • przygotowanie rekomendacji dla działań usprawniających i poprawiających zaangażowanie pracowników
 • wdrożenie systemów budowania zaangażowania
 • warsztaty i szkolenia dla działów HR w zakresie metod budowania zaangażowania wśród pracowników.

Program obejmuje następujące obszary i narzędzia badawcze: 

F5 Job Satisfaction Index – ogólny wskaźnik satysfakcji – narzędzie umożliwiające diagnozę ogólnego poziomu satysfakcji pracowników i klimatu w organizacji. Wskaźnik ogólnego poziomu satysfakcji można badać w podziale na komórki organizacyjne, w zależności od płci, wieku, stażu pracy lub innych elementów wskazanych przez organizację jako istotne. Umożliwia porównywanie wyników w czasie, a także obserwację zmian i tendencji w obszarze satysfakcji wśród pracowników oraz klimatu organizacji.

F5 Engagement Profile – profile zaangażowania pracowników – narzędzie umożliwiające przyporządkowanie przebadanych pracowników do zdefiniowanych profili pod względem poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy. Profile zaangażowania można określać w podziale na komórki organizacyjne, w zależności od płci, wieku, stażu pracy lub innych elementów wskazanych przez organizację jako istotne. Pozwalają dostosować działania wpływające na poziom zaangażowania i satysfakcji oraz zwiększające ich efektywność, a także umożliwiają szybkie reagowanie w sytuacji, gdy poziom zaangażowania spada.

F5 Satisfaction Factors – czynniki satysfakcji – narzędzie umożliwiające diagnozę czynników wpływających na poziom satysfakcji i zaangażowania, ważnych z punktu widzenia pracowników. Zdefiniowanie czynników satysfakcji pozwala na pogłębioną i wielowymiarową analizę kluczowych zmiennych motywujących pracowników. Narzędzie to identyfikuje elementy mające rzeczywisty wpływ na pracowników, prezentuje analizę mocnych i słabych stron pracy w organizacji z punktu widzenia pracowników, pozwala na wskazanie skutecznych działań w obszarze systemów motywacji, zaangażowania i rozwoju pracowników.

Dostarczane wartości

 • otrzymasz obiektywne i rzetelne wyniki badań zaangażowania pracowników i klimatu organizacji
 • dowiesz się, w jaki sposób pracownicy postrzegają organizację i jakie jest ich zadowolenie z pracy
 • otrzymasz wytyczne do wdrożenia zmian w systemie motywacyjnym, z zachowaniem odpowiedniej komunikacji z pracownikami 
 • wdrożysz skuteczne działania w celu przeciwdziałania fluktuacji kadr, dużej liczbie zwolnień bądź niskiej jakości wykonywanych obowiązków.
Przejdź do strony: Zarządzanie zmianą
Przejdź do strony: Zarządzanie różnorodnością
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe