Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Strategie rozwoju
Przejdź do strony: Tworzenie i zmiany modeli biznesowych
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów biznesowych i procesów wsparcia
Przejdź do strony: Rozwój potencjału innowacyjnego

Biznesplany
i studia opłacalności

Jeżeli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji inwestycyjnej i potrzebujesz oszacowania opłacalności lub oceny zasadności wykonania przedsięwzięcia; oczekujesz niezależnej opinii i weryfikacji planów rozwojowych; dążysz do obiektywnego określenia mocnych i słabych stron oraz chcesz określić poziom nakładów niezbędnych do realizacji inwestycji; zamierzasz zaplanować sposób finansowania przedsięwzięcia – celowym działaniem jest sporządzenie studium opłacalności lub biznesplanu.

Nasze podejście do generowania wartości

Najczęściej występujące przypadki biznesowe, w których pojawia się potrzeba sporządzenia biznesplanu lub studium wykonalności (feasibility study) to:

 • wsparcie decyzji o realizacji lub zaniechaniu przedsięwzięcia biznesowego 
 • pozyskanie finansowania przedsięwzięcia – własnościowego, dłużnego, dotacji etc.

Biznesplany to dokumenty sporządzane na potrzebę zaprognozowania finansowych i pozafinansowych efektów realizacji przedsięwzięcia, oszacowania potencjalnych (pozytywnych i negatywnych) skutków wprowadzania działań restrukturyzacyjnych lub innych istotnych zmian organizacyjnych. Kluczowym składnikiem biznesplanu jest więc projekcja finansowa, pozwalająca na skwantyfikowanie przewidywanych efektów.

Studia wykonalności to dokumenty bardziej kompleksowe niż biznesplany, zawierają szerszą ocenę projektu, w tym m.in. uwarunkowania jego sytuacji prawnej, środowiskowej, technicznej etc.

Standardowe elementy biznesplanów to:

 • prognoza i analiza finansowa przedsięwzięcia, wraz z pełnymi wyliczeniami wskaźników opłacalności inwestycji
 • elementy narzędziowe analizy strategicznej, np. SWOT
 • analiza czynników ryzyka 
 • analiza wrażliwości wyników 
 • konkluzje i rekomendacje.

Studia opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych obejmują ponadto:

 • analizę chłonności i potencjału rynku oraz popytu na daną usługę
 • ocenę wpływu realizacji danego przedsięwzięcia na środowisko
 • ocenę technicznych aspektów prac
 • analizę skutków prawnych realizacji projektu.

Dostarczane wartości

 • otrzymasz merytoryczne przesłanki do podjęcia decyzji o uruchomieniu bądź zaniechaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • pozyskasz rekomendacje dotyczące najwłaściwszej struktury finansowania inwestycji oraz wsparcie w uzyskaniu finansowania
 • zredefiniujesz model biznesowy przedsiębiorstwa w związku z projektowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym.
Kontakt z ekspertami
Mariusz Maik

Partner

Kontakt
Przejdź do strony: Przygotowanie rodziny i firmy do sukcesji
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe