Przejdź do strony: Wstęp

Doradztwo europejskie

Duża alokacja funduszy unijnych nie oznacza, że są one łatwo dostępne. Aktualnie środki te trafiają do beneficjentów – przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej, uczelni, organizacji pozarządowych i innych instytucji – za pośrednictwem 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i 1 programu ponadregionalnego. Pierwszym problemem, na który napotyka instytucja zainteresowana wsparciem planowanego przedsięwzięcia ze środków UE, jest konieczność znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy dofinansowanie na dane przedsięwzięcie jest możliwe do uzyskania, a jeśli tak – gdzie go szukać.

Nasze podejście do generowania wartości

Identyfikowanie oraz rekomendowanie źródeł finansowania przedsięzwzięć rozwojowych

Punktem wyjścia do prac związanych z pozyskaniem dofinansowania jest rozpoznanie możliwości oraz źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć. W tym zakresie:

 • pomagamy w doprecyzowaniu potrzeb
 • identyfikujemy możliwe źródła dofinansowania z wykorzystaniem środków zewnętrznych
 • rekomendujemy rozwiązania optymalne z punktu widzenia potrzeb organizacji.

Wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na inwestycje, badania i rozwój, innowacje, doradztwo i szkolenia

Zapewniamy opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi konkursu. Podczas kompletowania dokumentacji na bieżąco śledzimy i uwzględniamy zmiany pojawiające się w założeniach konkursu oraz wykorzystujemy własną bazę interpretacji oraz stosowne regulaminy. 

Pozyskanie finansowania obejmuje nasze następujące działania:

 • analizę projektu w oparciu o kryteria oceny formalnej i merytorycznej, pozwalającą wstępnie oszacować szanse na otrzymanie dofinansowania i podjąć decyzje, czy warto angażować czas i środki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie załączników (studia wykonalności, analizy oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko, formularze związane z pomocą publiczną i de minimis, oświadczenia itp.)
 • wsparcie podczas merytorycznego opisu przedmiotu dofinansowania
 • kontakt z instytucjami, do których składane są wnioski, w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień i dokonywania ewentualnych uzupełnień.  

Pozyskiwanie dotacji z innych źródeł niż UE

W poszukiwaniu środków nie ograniczamy się wyłącznie do funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Rekomendujemy możliwość pozyskania środków z innych źródeł:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  KFS umożliwia przeszkolenie pracowników przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości. Dofinansowanie jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 80% do 100%. Wsparcie udzielane jest przez powiatowe urzędy pracy dla podmiotów prowadzących działalność na terenie danego powiatu.

  Oferujemy:

  • sprawdzenie możliwości pozyskania środków na terenie powiatu 
  • analizę potrzeb szkoleniowych
  • przygotowanie wniosku o dofinasowanie wraz z niezbędnymi dokumentami
  • udzielanie niezbędnych wyjaśnień powiatowym urzędom pracy
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
  • rozliczenie projektu. 
 • Program Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Program ZUS pozwala uzyskać wsparcie na:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych)
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP
  • projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

  Z dofinansowania skorzystać mogą wszyscy płatnicy składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe i wynosi od 20% do 90%. 

  Oferujemy:

  • analizę możliwości pozyskania dofinansowania 
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami 
  • doradztwo w toku realizacji projektu.

Implementacja i zarządzanie projektami

Pozyskanie środków z Unii Europejskiej jest sukcesem, jednak nie mniej istotne jest prawidłowe zrealizowanie projektu i rozliczenie dofinansowania. Pozyskana dotacja może być istotnym czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorstwa – pod warunkiem, że projekt jest zarządzany w sposób gwarantujący zgodność z przepisami, wytycznymi i wnioskiem o dofinansowanie oraz że zostanie prawidłowo rozliczony. W innym przypadku można narazić się na zwrot dotacji, odsetki i brak możliwości skorzystania z dofinansowania w przyszłości.  

Proponujemy prowadzenie projektu zgodnie ze standardami i metodykami, gwarantując poczucie bezpieczeństwa i osiągnięcie celów. 

W ramach zarządzania projektem oferujemy: 

 • inicjowanie, planowanie i harmonogramowanie projektu
 • zarządzanie aspektami prawnymi projektu
 • monitorowanie i kontrolę realizacji projektu 
 • rozliczanie zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących 
 • zamykanie projektów
 • budowanie, kierowanie i szkolenie zespołów projektowych 
 • zidentyfikowanie i zarządzanie ryzykiem 
 • projektowanie i zarządzanie komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w projekcie
 • zarządzanie zmianą.

Dostarczane wartości

 • otrzymasz kompleksową pomoc w dotarciu do odpowiednich źródeł finansowania inwestycji, badań i rozwoju, innowacji oraz szkoleń
 • uzyskasz wsparcie w procesie identyfikacji i definiowania potrzeb i projektów w dziedzinie inwestycji bieżących i rozwojowych oraz sposobie ich finansowania
 • wyeliminujesz ryzyko formalnoprawne i finansowe związane z przygotowaniem aplikacji oraz wdrażaniem i rozliczaniem projektu.
Przejdź do strony: Realizowane projekty
Przejdź do strony: Zapytania Ofertowe
Przejdź do strony: Rozeznania rynku
Przejdź do strony: Projekty międzynarodowe
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe