Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania w oparciu o kompetencje

Doskonalenie systemów motywowania i wynagradzania

Odpowiednio zmotywowani pracownicy są zaangażowani i skuteczni w realizacji celów organizacji. Na różnych etapach rozwoju organizacje zastanawiają się, jak wpływać na efektywność pracy, motywację czy nawet – jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników. Czy wiesz, jak stworzyć i doskonalić systemy motywacyjne , tak by aktywnie wpływać na zaangażowanie i efektywność zatrudnionych? Jak zaprojektować skuteczny system wynagradzania, będący głównym filarem systemu motywacyjnego?

Nasze podejście do generowania wartości

System motywacyjny, którego podstawą jest system wynagradzania, ma na celu kształtowanie u pracowników odpowiednich zachowań w odniesieniu do wyników pracy, jej efektywności i jakości. Buduje odpowiednią postawę w stosunku do wykonywanej pracy, wzbudza chęć rozwoju własnych kompetencji, kreatywności i innowacyjności.

W ramach kompleksowego wsparcia w zakresie doskonalenia systemu motywowania pracowników proponujemy podejście, na które składają się następujące działania:

 • rozpoznanie sytuacji i potrzeb organizacji
 • diagnoza czynników satysfakcji – identyfikacja i wielowymiarowa analiza czynników mających rzeczywisty wpływ na satysfakcję i zaangażowanie pracowników
 • analiza warunków lokalnego rynku pracy
 • wypracowanie elementów tworzących system motywacyjny organizacji – rekomendacje, na podstawie wyników wcześniejszych analiz, poszczególnych składowych systemu motywacyjnego organizacji, w tym założeń i zasad systemu wynagradzania lub premiowania
 • formalizacja systemu motywacyjnego w postaci postanowień regulaminu wynagradzania lub regulaminu premiowania 
 • określenie sposobów pomiaru prawidłowości funkcjonowania systemu motywacyjnego
 • symulacja finansowa wypracowanych rozwiązań
 • integracja systemu motywacyjnego z innymi procesami kadrowymi, na przykład z systemem ocen pracowników oraz rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Dostarczane wartości

 • otrzymasz system motywacyjny adekwatny do sytuacji organizacji oraz oczekiwań pracowników
 • aktywnie ukształtujesz proefektywnościową kulturę organizacyjną
 • zbudujesz pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy
 • otrzymasz pomoc przy podejmowaniu decyzji personalnych związanych z rekrutacją, oceną, rozwojem, awansami i szkoleniami pracowników
 • podejmiesz optymalne decyzje ekonomiczno-finansowe, w tym w zakresie kosztów pracy, efektywności, planów produkcyjno-sprzedażowych.
Przejdź do strony: Zarządzanie talentami i projektowanie ścieżek karier
Przejdź do strony: Badanie zaangażowania pracowników i klimatu organizacji
Przejdź do strony: Zarządzanie zmianą
Przejdź do strony: Zarządzanie różnorodnością
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe