Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Strategie rozwoju
Przejdź do strony: Tworzenie i zmiany modeli biznesowych

Doskonalenie systemów
organizacyjno-zarządczych

Na jakim etapie dojrzałości znajduje się organizacja? Czy dostrzegasz pojawiające się konflikty pomiędzy komórkami organizacyjnymi? Czy występuje frustracja pracowników? Czy masz trudności z ustaleniem odpowiedzialności za zaniechane lub niewłaściwie wykonane zadania? Czy na różnych stanowiskach następuje dublowanie się zadań? Czy masz problem z delegowaniem zadań i uprawnień? A może niesprawnie działa komunikacja i przepływ informacji? Albo pojawia się chaos wynikający z wdrożenia przypadkowych, odcinkowych i niepowiązanych wewnętrznie zmian organizacyjnych?

Rozwiązaniem powyższych zagadnień są działania na rzecz zmiany dotychczasowej struktury organizacyjnej i systemu zarządzania.

Nasze podejście do generowania wartości

Struktura organizacyjna jest narzędziem zarządzania i decyduje o sukcesie organizacji. Wdrażanie zmian organizacyjno-zarządczych obejmować może:

 • procesy biznesowe i procesy wsparcia
 • funkcje i zadania realizowane na rzecz poszczególnych procesów
 • strukturę organizacyjną rozumianą jako układ komórek organizacyjnych i powiązań między nimi
 • podmioty zarządzania (ośrodki i procesy decyzyjne)
 • standardy i procedury postępowania oraz sposób ich sformalizowania (dokumentacja organizacyjna).

Projekty doskonalące układy organizacyjno-zarządcze rozpoczynamy audytem aktualnych rozwiązań. W trakcie prac diagnostycznych wykonujemy m.in.:

 • badania ankietowe identyfikujące kluczowe niesprawności organizacyjne, testujące kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników
 • diagnozę dojrzałości organizacyjnej według modelu definiującego sekwencję poziomów dojrzałości organizacji
 • identyfikację i analizę procesów
 • ocenę dotychczas wprowadzonych zmian organizacyjnych
 • przegląd dokumentacji organizacyjnej
 • określenie konsekwencji utrzymania się niesprawności organizacyjno-zarządczych.

Następnie koncentrujemy się na opracowaniu projektu zmian eliminujących zidentyfikowane dysfunkcje bądź wzmacniających pozytywne aspekty funkcjonowania. Projekt może mieć charakter modelu ideowego, prezentującego istotę proponowanych zmian, lub modelu aplikacyjnego, gotowego do wdrożenia wraz z programem implementacji (zarządzanie zmianą). Może być też połączony z modelowaniem bądź optymalizowaniem procesów biznesowych i procesów wsparcia.

Elementem projektu zmian jest opracowanie dokumentacji organizacyjnej, na którą składają się m.in.: mapa procesów, szczegółowe opisy procesów, regulamin organizacyjny, karty opisowe stanowisk pracy, procedury i instrukcje szczegółowe.

Dostarczane wartości

 • otrzymasz rozwiązania zapewniające sprawny rozwój organizacji
 • uzyskasz niezależne spojrzenie na rzeczywistą sytuację organizacyjną
 • będziesz potrafił mediować w przypadku utrwalonych konfliktów.
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów biznesowych i procesów wsparcia
Przejdź do strony: Rozwój potencjału innowacyjnego
Przejdź do strony: Biznesplany i studia opłacalności
Przejdź do strony: Przygotowanie rodziny i firmy do sukcesji
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe