Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów
Przejdź do strony: Zarządzanie przez kompetencje
Przejdź do strony: Zarządzanie przez cele
Przejdź do strony: Zarządzanie satysfakcją klienta

Doskonalenie systemu
kontroli zarządczej

W jednostkach sektora finansów publicznych dużym wyzwaniem jest zapewnienie spójności oraz funkcjonalności systemów zarządzania, właściwa integracja procesów z celami działania jednostki i kompetencjami pracowników. Problemem bywa również odpowiednie przygotowanie realistycznych planów działalności urzędu, zwłaszcza że często brakuje powiązania zarządzania ryzykiem z procesami planowania i monitorowania realizacji celów.

Nasze podejście do generowania wartości

System kontroli zarządczej wspiera zarządzanie strategiczne urzędem i odciąża kadrę kierowniczą poprzez zwiększenie zakresu delegowania zadań na kierowników średniego szczebla.

Wdrażanie systemu przeprowadzamy w następujących etapach:

 • diagnoza (audyt) dojrzałości organizacyjnej urzędu z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, systemu i praktyki delegowania i przestrzegania wartości etycznych
 • opracowanie planu działań dostosowanego do potrzeb i oczekiwań kierownictwa urzędu
 • warsztaty z zakresu zarządzania strategicznego, wprowadzające do definiowania celów urzędu w perspektywie długoterminowej
 • optymalizacja metodyki zarządzania ryzykiem w urzędzie
 • optymalizacja mechanizmów monitorowania i kontroli 
 • wypracowanie (doskonalenie) systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla urzędu
 • zdefiniowanie metodyki zarządzania zmianą w urzędzie.

Powyższe działania możemy wdrażać kompleksowo bądź selektywnie, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań.

Dostarczane wartości

 • usprawnisz system zarządzania urzędem
 • uzyskasz bardziej efektywne realizowanie zadań administracji
 • skoncentrujesz pracę urzędu na działaniach istotnych, identyfikując działania nieprzekładające się na realizację celów, dla których funkcjonuje urząd
 • nabędziesz umiejętność sprawnego monitorowania i oceny realizacji celów
 • poprawiasz efektywność zarządzania kadrami
 • wzmocnisz rolę współpracy i wymiany wiedzy przy realizacji wspólnych celów
 • rozwiniesz kompetencje niezbędne z punktu widzenia realizacji kluczowych procesów.
Przejdź do strony: Wsparcie rozwoju e-usług
Przejdź do strony: Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność usług edukacyjnych
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe