Konferencja "Benchmarking parków technologicznych"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz pierwszy w takiej skali objęła badaniem benchmarkingowym parki technologiczne. W związku z ich szczególną rolą w procesie wprowadzania na rynek nowych technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach działań wspierających innowacyjność w Polsce – rozpoczęła realizację projektu pn. „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Inicjatywa ta ma przede wszystkim na celu  wspieranie rozwoju klastrów oraz parków technologicznych, dzięki którym lepiej będzie się rozwijać innowacyjność w polskiej gospodarce.
Realizacja benchmarkingu parków technologicznych trwała cztery miesiące.
Po przeprowadzeniu analizy do badania wybrano siedemnaście parków. Zidentyfikowano dwa modele działania oraz czternaście najlepszych praktyk stosowanych w parkach technologicznych, które mogą być wzorem do naśladowania w innych podmiotach. Dla każdego parku technologicznego uczestniczącego w projekcie przygotowano raport dedykowany, wskazujący stan jego rozwoju na tle innych parków technologicznych w Polsce, a także przedstawiający rekomendacje dla jego dalszego rozwoju. Opracowany został również raport ogólny pn. „Benchmarking parków technologicznych w Polsce – 2010”.
W trakcie konferencji prasowej z udziałem zastępcy prezesa PARP Anety Wilmańskiej oraz ekspertów w dziedzinie benchmarkingu parków technologicznych staraliśmy się wspólnie odpowiedzieć na pytania, co należy uczynić, aby parki technologiczne stały się pomostami do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, aby polska wiedza zyskała większą zdolność do przekształcania się w nowe produkty, usługi i technologie gwarantujące osiągnięcie sukcesów finansowych na rynku, wreszcie, jak wykorzystać doświadczenia w pracy na rzecz parków technologicznych w kraju i za granicą.
 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych