Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Strategie rozwoju
Przejdź do strony: Tworzenie i zmiany modeli biznesowych
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów biznesowych i procesów wsparcia

Rozwój
potencjału
innowacyjnego

Każda organizacja może i powinna być innowacyjna. Innowacjami mogą być zarówno nowe produkty lub  usługi, technologie i systemy produkcji, ale również nowe rozwiązania organizacyjne, zoptymalizowane procesy biznesowe, a także lepsze rozwiązania w dziedzinie sprzedaży i marketingu, rozwoju kadr czy finansowania działalności. 

Nasze podejście do generowania wartości

Skutecznie pomagamy w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu innowacjami w organizacji. Opracowujemy strategię innowacji wspartą odpowiednio zaprojektowanymi procesami oraz wskazujemy możliwe źródła jej finansowania.

W ramach rozwoju innowacji proponujemy następujące sekwencje działań:

 • opracowanie strategii innowacji, obejmującą:
  • analizę trendów otoczenia biznesowego i konkurencji
  • diagnozę potencjału innowacyjnego w poszczególnych obszarach funkcjonalnych organizacji
  • określenie celów i kierunków rozwoju oraz priorytetów i kryteriów wyboru projektów innowacyjnych
  • wsparcie procesu kreatywnego, czyli generowania i selekcji pomysłów, analizy kosztów i korzyści wypracowanych pomysłów
  • opracowanie planu wdrożenia projektu innowacyjnego
  • asystę wdrożeniową
 • analizę i dobór odpowiednich źródeł finansowania innowacji oraz wsparcie w pozyskaniu środków; pomagamy w tworzeniu strategii optymalnego finansowania działalności innowacyjnej, definiowaniu projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie oraz pozyskiwaniu finansowania innowacji i działalności B+R
 • tworzenie i projektowanie funkcji/jednostki odpowiedzialnej za innowacje w organizacji oraz wsparcie w budowaniu kultury innowacyjności i kreatywnych zespołów pracowników; pomagamy zbudować wewnętrzną funkcję innowacyjności, rozwoju biznesu lub B+R, dobieramy do tego odpowiednich ludzi, dostosowujemy zasoby finansowe i materialne
 • przełożenie innowacji organizacyjnych, procesowych lub technologicznych na nowy model biznesowy lub wdrożenie innowacji w istniejącym modelu; pomagamy w znalezieniu właściwego modelu biznesowego, który przygotuje organizację na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym
 • wdrożenie procesu zarządzania projektem innowacyjnym oraz portfelem projektów; wspieramy w całym procesie zarządzania innowacją – od pomysłu do wdrożenia.

Dostarczane wartości

 • zdiagnozujesz pożądane kierunki zmian w organizacji
 • wykreujesz i wdrożysz innowacyjne rozwiązania 
 • pobudzisz potencjał innowacyjny organizacji oraz pracowników 
 • spowodujesz wzrost satysfakcji kluczowych interesariuszy swojej organizacji.
Przejdź do strony: Biznesplany i studia opłacalności
Przejdź do strony: Przygotowanie rodziny i firmy do sukcesji
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe