Przejdź do strony: Wstęp

Strategie rozwoju

Na jakim etapie rozwoju znajduje się organizacja? Czy dostrzegasz w prowadzonej działalności możliwości rozwojowe – niezaspokojone potrzeby klientów, nowe rynki, innowacyjne idee? Czy nastąpiły niekorzystne zmiany pozycji rynkowej? A może problemem jest określenie portfela produktów i usług oraz poziomu marż? Albo masz trudności z odpowiednim reagowaniem na zmieniające się potrzeby dotychczasowych lub potencjalnych klientów? Bądź wzrosły koszty i nieefektywność działalności?

Jak powiedział Henry Kissinger, „jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd”. Słowem – strategia to droga prowadząca do określonych celów.

Nasze podejście do generowania wartości

Projektujemy przyszłość organizacji, kierując się następującym podejściem:

 • ocena stanu obecnego, zakończona analizą mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju
 • sformułowanie wartości, misji i wizji
 • wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych, zdefiniowanie mierników i wskaźników
 • zdefiniowanie kluczowych przedsięwzięć rozwojowych na poszczególnych obszarach funkcjonalnych
 • prognoza wyników finansowych i ocena ekonomicznej efektywności strategii rozwoju
 • analiza czynników ryzyka oraz wrażliwości wyników finansowych na ich wystąpienie
 • sformułowanie planu wdrożenia strategii
 • monitoring celów i wskaźników.

Jak mówił Winston Churchill, „bez względu na to, jak świetna jest strategia, zawsze powinieneś patrzeć na rezultaty”. Tylko konsekwentna realizacja planu, przy jednoczesnym jego korygowaniu w odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia, pozwala realnie myśleć o osiągnięciu celu.

Dostarczane wartości

 • uzyskasz obiektywne spojrzenie na rzeczywistą sytuację i perspektywy rozwojowe organizacji
 • stworzysz strategiczne założenia rozwojowe
 • otrzymasz know-how oraz porównania benchmarkingowe
 • zbudujesz wśród pracowników świadomość pożądanej ścieżki rozwoju organizacji
 • ukształtujesz kulturę odpowiedzialności pracowników za rozwój organizacji.
Przejdź do strony: Tworzenie i zmiany modeli biznesowych
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów biznesowych i procesów wsparcia
Przejdź do strony: Rozwój potencjału innowacyjnego
Przejdź do strony: Biznesplany i studia opłacalności
Przejdź do strony: Przygotowanie rodziny i firmy do sukcesji
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe