Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Strategie rozwoju

Tworzenie i zmiany
modeli biznesowych

Czy zastanawiasz się nad tym, jak generować wartość oraz w jaki sposób usprawnić lub zmienić swoją organizację? Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań biznesowych, które będą efektem optymalnego wykorzystania zasobów w szybko zmieniającym się otoczeniu? Napotykasz bariery rozwojowe wynikające ze zmieniających się sił rynkowych, kluczowych trendów, fazy cyklu życia, koniunktury gospodarczej lub innych zmian w otoczeniu?

Odpowiedzią na pojawiające się wyzwania może być zmiana istniejących lub tworzenie nowych modeli biznesowych.

Nasze podejście do generowania wartości

Kompleksowo wspieramy właścicieli, zarządy, kadrę kierowniczą, zgodnie z następującym podejściem:

analiza – badanie poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji w celu zdefiniowania potrzeb oraz problemów

projektowanie  generowanie i testowanie potencjalnych modeli biznesowych oraz – na podstawie określonych kryteriów – wybór pożądanego projektu modelu biznesowego

implementacja – wsparcie wdrożenia wybranego projektu modelu biznesowego

zarządzanie – przystosowanie i modyfikacje modelu biznesowego stosownie do reakcji rynku.

Działania w ramach tworzenia modeli biznesowych obejmują najczęściej:

 • zmiany w portfelu produktowym oraz strukturze przychodów ze sprzedaży
 • racjonalizację zakresu funkcji realizowanych w strukturze organizacyjnej
 • dezinwestycje – zagospodarowanie zbędnych składników majątkowych
 • przebudowę struktury organizacyjnej
 • optymalizację zatrudnienia
 • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności
 • poprawę struktury finansowania działalności
 • wdrożenie właściwych systemów kalkulacji kosztów i cen produktów.

Dostarczane wartości

 • dostrzeżesz konieczne kierunki zmian w organizacji
 • zainicjujesz proinnowacyjne myślenie i działanie na różnych szczeblach zarządzania
 • podporządkujesz działalność bieżącą spójnej wizji rozwoju organizacji
 • przygotujesz i wdrożysz projekty innowacyjne zwiększające efektywność organizacji oraz zdolność do konkurowania lub stworzysz nowe przestrzenie aktywności biznesowej
 • zbudujesz wspólną tożsamość kadr wokół najważniejszych celów organizacji
 • uświadomisz konieczność zmian adekwatnych do dynamiki otoczenia.
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów biznesowych i procesów wsparcia
Przejdź do strony: Rozwój potencjału innowacyjnego
Przejdź do strony: Biznesplany i studia opłacalności
Przejdź do strony: Przygotowanie rodziny i firmy do sukcesji
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe