Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów
Przejdź do strony: Zarządzanie przez kompetencje
Przejdź do strony: Zarządzanie przez cele
Przejdź do strony: Zarządzanie satysfakcją klienta
Przejdź do strony: Doskonalenie systemu kontroli zarządczej
Przejdź do strony: Wsparcie rozwoju e-usług

Wdrażanie rozwiązań poprawiających
efektywność usług edukacyjnych

Zmiany zachodzące na rynku pracy, będące m.in. efektem postępującej globalizacji oraz rozwoju technologicznego, powodują, że pracownicy muszą charakteryzować się określonymi kompetencjami twardymi (np. znajomość języków obcych czy umiejętność korzystania z nowych technologii) i miękkimi (przedsiębiorczość, komunikatywność czy umiejętność pracy w zespole). Wykształcenie tzw. kompetencji kluczowych powinno następować już od wczesnych lat rozwoju człowieka i być wspierane na wszystkich etapach edukacyjnych.

Nasze podejście do generowania wartości

Trudna sytuacja placówek oświatowych, zmagających się z problemami finansowymi oraz niewystarczającym – z punktu widzenia współczesnych wyzwań technologicznych – doposażeniem zaplecza technicznego, przekłada się na ograniczone możliwości realizacji ambitnych celów nauczania. Szczególnej uwagi wymagają również uczniowie o specjalnych potrzebach – w tym uczniowie z niepełnosprawnościami i zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki. 

Organom prowadzącym szkoły oraz kadrze dydaktycznej nie brakuje pomysłów, w jaki sposób naukę uczynić bardziej atrakcyjną dla uczniów, jak poprawić warunki nauczania czy jakie ambitne projekty edukacyjne zrealizować. Brakuje natomiast zazwyczaj środków finansowych na realizację tych pomysłów. Wsparciem w tym zakresie mogą być środki unijne.

Podmiotom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania dla projektu oferujemy:

  • sporządzenie diagnozy potrzeb placówek oświatowych
  • identyfikację możliwych źródeł dofinansowania planowanego przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków unijnych
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
  • zarządzanie projektem dotyczącym poprawy efektywności usług edukacyjnych. 

Dostarczane wartości

  • otrzymasz propozycję najbardziej nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb placówek edukacyjnych programów nauczania i kształcenia uczniów
  • zdobędziesz wiedzę i umiejętności w dziedzinie praktycznego wykorzystania nowoczesnych treści programowych oraz metod i narzędzi ich wykorzystania w procesie dydaktycznym
  • uzyskasz pomoc w pozyskaniu środków finansowych dla organów założycielskich lub szkół na przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych programów edukacyjnych
  • będziesz miał pewność sprawnego zarządzania projektem edukacyjnym.
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe