Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie kupna przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w zakresie pozyskania inwestora

Wyceny
i modelowanie
finansowe

Czy chcesz znać obiektywną wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części? Czy zamierzasz wycenić wartości niematerialne i prawne (np. markę handlową)? Czy nosisz się z zamiarem zakupu/sprzedaży akcji/udziałów i chcesz znać ich obiektywną wartość rynkową? Potrzebujesz niezależnej opinii na okoliczność ekspertyz sądowych bądź sporów właścicielskich? A może planujesz realizację nowej inwestycji, szukasz innego sposobu finansowania, potrzebujesz weryfikacji aktualnego modelu finansowego?

Nasze podejście do generowania wartości

Wartość przedsiębiorstwa lub projektu jest podstawowym i najbardziej obiektywnym parametrem służącym do oceny efektywności biznesowej. Rzetelna oraz niezależna opinia na temat wartości jest więc istotnym wskaźnikiem wspierającym zarządzanie przedsięwzięciem lub firmą.

Wykonujemy wyceny biznesów, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych (w tym marek handlowych), instrumentów finansowych i innych składników majątkowych/zobowiązań. Wycena przedsiębiorstwa lub biznesu jest także nieodłącznym elementem każdego procesu transakcyjnego.

Wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Po rozpoznaniu potrzeby biznesowej lub celu wyceny rekomendujemy pożądane metody wyceny. Sporządzamy dokument wraz z rekomendacjami i wnioskami (rekomendacja punktowej wartości, przedział, dodatkowe analizy wrażliwości wyników etc.).

Wycenę wykonujemy najczęściej następującymi metodami:

 • metody dochodowe, np. metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych (DCF)
 • metody majątkowe, np. metoda skorygowanej wartości aktywów netto (NAV), metoda szacunkowej wartości likwidacyjnej (LIQ)
 • metody mnożnikowe, np. metoda porównań rynkowych (MC)
 • metody mieszane, np. metoda szwajcarska.

Sporządzamy również operaty szacunkowe środków trwałych i nieruchomości.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Najczęstszymi sytuacjami generującymi potrzebę wyceny wartości niematerialnych i prawnych (w tym marek lub znaków handlowych) są: zmiany właściciela, potrzeba oszacowania wysokości opłaty licencyjnej za udostępnienie znaku oraz operacje prawno-podatkowe.

Wycenę marek handlowych wykonujemy następującymi metodami:

 • metoda kosztowa
 • metoda rynkowa
 • metoda dochodowa
 • metoda mnożnikowa
 • metody mieszane.

Modelowanie finansowe

Wykonanie usług związanych z modelowaniem finansowym dokonywane jest najczęściej w związku z:

 • realizacją projektów inwestycyjnych [Biznesplany  i studia opłacalności]
 • zmianą sposobu finansowania przedsiębiorstwa lub projektu
 • pozyskiwaniem finansowania z nowego źródła, koniecznością planowania i monitorowania źródeł finansowania
 • potrzebą weryfikacji poprawności/adekwatności stosowanego aktualnie modelu finansowego 
 • potrzebą zaprognozowania części lub całości sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa lub weryfikacji prognoz
 • potrzebą opracowania/weryfikacji lub modyfikacji stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej, w tym przygotowania narzędzi od podstaw.

Model finansowy może mieć charakter pasywny – zbiorczo prezentujący wyniki, jak i aktywny – pozwalający na korzystanie oraz modyfikacje założeń przez użytkownika.

Dostarczane wartości

 • otrzymasz obiektywną wycenę wartości biznesu lub jego ważnej części składowej dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych lub właścicielskich
 • otrzymasz wsparcie we wszelkich aspektach biznesowych i pozabiznesowych, w których wycena wartości lub analiza finansowa stanowi kluczowy argument negocjacyjny. 
Kontakt z ekspertami
Mariusz Maik

Partner

Kontakt
Przejdź do strony: Due diligence
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe