„Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Lubaczów”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Lubaczów (woj. podkarpackie) oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów rozpoczęła realizację projektu pn. „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Lubaczów.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez trzy szkoły podstawowe z Gminy Lubaczów (SP w Młodowie, SP w Baszni Dolnej oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Załużu) przez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 292 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 48 nauczycieli oraz doposażenie tych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Budżet projektu: 730 000,00  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 620 500,00 zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Lubaczów działa Biuro Projektu (ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów). Kontakt mozliwy pod adresem: m.smigielska@lubaczow.com.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Artur Olszewski: T: +48 61 85 66 982, e-mail: artur.olszewski@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych