Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów
Przejdź do strony: Zarządzanie przez kompetencje

Zarządzanie przez cele

Nasze podejście do generowania wartości

Jak wyznaczać cele odzwierciedlające misję i wizję urzędu w zmieniającym się otoczeniu? Jak efektywnie rozdzielać nowe zadania stawiane przed urzędem? Jak skutecznie delegować zadania? Jak budować strukturę organizacyjną? Na jakiej podstawie i kogo awansować?

Systemową metodą zarządzania organizacją, służącą efektywnej realizacji strategicznych i operacyjnych celów instytucji, jest zarządzanie przez cele. Opiera się na systematycznym planowaniu, kaskadowym wyznaczaniu i przekazywaniu celów, ich monitorowaniu, ocenie stopnia realizacji oraz powiązaniu uzyskiwanych wyników z systemem motywacyjnym.

System zarządzania przez cele wspiera zarządzanie strategiczne urzędem i odciąża kadrę kierowniczą poprzez zwiększenie poziomu delegowania zadań na kierowników średniego szczebla. 

Wdrażanie systemu przeprowadzamy w następującym zakresie:

 • diagnoza (audyt) dojrzałości organizacyjnej urzędu i opracowanie planu wdrożenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań
 • warsztaty z zakresu zarządzania przez cele, wprowadzające do definiowania celów i mierników oraz ich kaskadowania
 • analiza kluczowych klientów oraz interesariuszy urzędu, pozwalająca na aktualizację misji i wizji urzędu oraz strategii jego działania
 • identyfikacja i mapowanie celów urzędu, zgodnie z metodyką Zrównoważonej Karty Wyników dla administracji
 • zdefiniowanie listy projektów strategicznych i wypracowanie metodyki zarządzania nimi
 • doskonalenie kart celów, obejmujące kaskadowanie celów strategicznych na poziom komórek organizacyjnych
 • wypracowanie zasad wyznaczania i rozliczania celów indywidualnych pracowników
 • wypracowanie zasad i technik komunikacji celów
 • zdefiniowanie metodyki zarządzania zmianą w urzędzie
 • opracowanie koncepcji systemu zarządzania przez cele dla urzędu.

Powyższe działania możemy wdrażać kompleksowo bądź selektywnie, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań.

Dostarczane wartości

 • nabędziesz umiejętności efektywnego realizowania zadań
 • skoncentrujesz pracę urzędu na działaniach istotnych, identyfikując działania nieprzekładające się na realizację celów, dla których funkcjonuje urząd
 • uzyskasz sprawne monitorowanie i ocenę realizacji celów
 • poprawisz efektywność zarządzania kadrami
 • wzmocnisz rolę współpracy i wymiany wiedzy przy realizacji wspólnych celów.
Przejdź do strony: Zarządzanie satysfakcją klienta
Przejdź do strony: Doskonalenie systemu kontroli zarządczej
Przejdź do strony: Wsparcie rozwoju e-usług
Przejdź do strony: Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność usług edukacyjnych
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe