Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania w oparciu o kompetencje
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów motywowania i wynagradzania
Przejdź do strony: Zarządzanie talentami i projektowanie ścieżek karier
Przejdź do strony: Badanie zaangażowania pracowników i klimatu organizacji
Przejdź do strony: Zarządzanie zmianą

Zarządzanie różnorodnością

Każda organizacja posiada potencjał w postaci różnorodności. Może on dotyczyć wielu sfer, jak wiek, płeć, narodowość, styl życia itp. Siłą organizacji są wartości wynikające z różnic. Zderzanie doświadczeń, perspektyw, zainteresowań czy wiedzy jest impulsem do tworzenia nieprzeciętnych rozwiązań, które przekładają się na sukces organizacji.

Sztuką i wyzwaniem dla liderów jest takie wykorzystanie atutów różnorodności, które pozwoli czerpać wielorakie korzyści, przyniesie wymierne rezultaty finansowe oraz efekty jakościowe.

Nasze podejście do generowania wartości

Zarządzanie różnorodnością oznacza dostrzeganie różnic występujących w organizacji oraz – w odpowiedzi na nie – świadome rozwijanie strategii tworzącej klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji oraz budowania w oparciu o nie przewagi konkurencyjnej. 

Kluczowe obszary zarządzania różnorodnością obejmują: płeć, wiek, (nie)pełnosprawność, stan zdrowia, poziom wykształcenia, rasę, narodowość, język, religię, przekonania polityczne, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę i zakres zatrudnienia itp.

Wdrożenie zarządzania różnorodnością realizujemy metodą projektową, obejmującą następujące działania:

analiza wstępna – wspólnie z organizacją odpowiadamy na pytanie, jakie aspekty różnorodności są dla niej najważniejsze, oraz określamy mocne i słabe strony jednostki w zakresie równego traktowania, formułujemy wynikające z nich szanse i ryzyka, a następnie rekomendacje i priorytety

plan wdrożenia programu  – definiujemy wizję organizacji w zakresie różnorodności i w oparciu o nią określamy cele, a następnie tworzymy plan zawierający działania, budżet, harmonogram, zasoby oraz plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Szczegółowy plan działań obejmuje m.in.:

  • szkolenia i warsztaty z zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, uwalniania kreatywności w organizacjach
  • spotkania tematyczne omawiające np. aktualne badania prowadzone w zakresie różnorodności, metod i efektów zarządzania różnorodnością, metodyki efektywnej współpracy międzyzespołowej
  • polityki, procedury w zakresie zarządzania ludźmi, w tym w szczególności na obszarze rekrutacji i selekcji, rozwoju kompetencji, wynagrodzeń i motywacji, czy ścieżek kariery

wdrożenie zarządzania różnorodnością – na tym etapie, zainicjowanym oficjalnym komunikatem, informującym pracowników o genezie i celach działań oraz planowanych inicjatywach, następuje realizacja działań zawartych w fazie planowania

monitoring i ewaluacja – wdrażaniu programu towarzyszą cykliczne spotkania zespołu projektowego, podczas których omawiamy postępy prac i planujemy kolejne działania. Okresowo oceniamy stopień realizacji celów i odniesionych korzyści oraz definiujemy wnioski na przyszłość. Badamy również informacje płynące z otoczenia (typu artykuły prasowe, aktywność w mediach, nagrody), wynikające z planu komunikacji zewnętrznej organizacji.

Dostarczane wartości

  • pobudzisz generowanie innowacyjności oraz oryginalnych rozwiązań
  • zbudujesz pozytywny wizerunek organizacji
  • uzyskasz większą zdolność dostosowywania się organizacji do zmian występujących w otoczeniu oraz wewnątrz organizacji
  • stworzysz bardziej optymalne środowisko pracy dla pracowników oraz lepiej wykorzystasz ich potencjał.
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe